Helsinki, G-livelab (akustinen)
14.10.2017
20.00
Helsinki
G-livelab